ALGEMEEN
De stichting heeft geen personeel in dienst. We werken uitsluitend met vrijwilligers.
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel is: 67319580
RSIN nummer: 856929840

BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Wensbus Baarlo-Maasbree bestaat uit:
De heer F.A.M. Wiardi, voorzitter
De heer H.P.J. Theunissen, secretaris
De heer A,G.M.M. Janssen, penningmeester
De heer G.H.G.M. Horio, bestuurslid

BELONINGSBELEID
Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.
Alleen gemaakte kosten mogen worden gedeclareerd.

BELEIDSPLAN

De Stichting Vrijwillig Dorpsvervoer Baarlo Maasbree. (wensbus Baarlo-Maasbree)

WAT IS DE WENSBUS?
Wij zijn vrijwilligers, die voor de inwoners van Baarlo en Maasbree een kleinschalig lokaal personenvervoer organiseren. Dit om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in kleine kernen te behouden. Ook willen wij met dit laagdrempelig vervoer tevens aanvullend zijn op het Openbaar Vervoer. Wij rijden met een volledig elektrische bus.
Onze ritten hebben altijd een sociaal maatschappelijk doel. Voorrang wordt gegeven aan inwoners van Baarlo en Maasbree , die minder mobiel en zelfredzaam zijn.
Het wensbusproject Baarlo Maasbree maakt onderdeel uit van een Provinciaal breed georganiseerd wensbusproject. Gedurende de afgelopen jaren, dat het project in Limburg nu loopt, heeft het aangetoond, dat er meer en meer vraag is onder de inwoners naar het lokale personenvervoer door vrijwilligers, zoals het nu gebeurt.
Van de reizigers wordt verwacht, dat zij redelijk zelfstandig in en uit de bus kunnen stappen. De bus is niet geschikt voor rolstoelvervoer. Rollators kunnen beperkt vervoerd worden.

Onze doelstelling is:
a. Het creëren van de mogelijkheid voor alle inwoners van Baarlo en Maasbree om te participeren in de samenleving;
b. Het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid van de inwoners van Baarlo en Maasbree;
c. Het voorzien in de lokale vervoersbehoefte voor de inwoners van Baarlo en Maasbree;
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De ritten hebben altijd een sociaal maatschappelijk doel in en vanuit de kerndorpen Baarlo Maasbree. Hierbij wordt voorrang gegeven aan inwoners die minder mobiel en zelfredzaam zijn. De vaste ritten van reizigers naar zorginstellingen hebben voorrang op ad hoc ingeplande ritten.
Wij achten het project succesvol en zijn tevreden als, het inzetten van de wensbus, bemenst met vrijwilligers, een bijdrage levert, om Baarlo en Maasbree en hun inwoners meer te verbinden. Op die manier kan de wensbus er toe bijdragen dat de inwoners van onze kernen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Doelgebied:
Het doelgebied zijn de kerndorpen Baarlo en Maasbree en verder andere bestemmingen in de gemeente Peel en Maas.
Puntbestemmingen buiten het doelgebied
Puntbestemming zijn:
- Ziekenhuis Viecuri, Tegelseweg 210 in Venlo
- NS Station Venlo / Blerick
- NS Station Horst-Sevenum
- Zorginstelling De Munt Tegelen
De bus rijdt op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur. Ritten dienen één dag van te voren aangevraagd te worden. Van de reizigers wordt verwacht, dat zij zelfstandig in en uit de bus kunnen stappen. Vast ingeplande ritten, zoals de ritten naar de dorpsdagvoorziening en zorgboerderijen, gaan altijd voor en zijn uitgangspunt bij de verdere invulling van de dagschema’s. Losse ritten kunnen ingepland worden, mits daar ruimte voor is. Bij aanvragen, waarin niet is voorzien, is de coördinator degene, die ad-hoc beslissingen mag nemen, om deze later te bespreken met de andere coördinatoren. Vervoer is bestemd voor inwoners van Baarlo en Maasbree.

Beheer gelden
Inkomsten:
Onze inkomsten bestaan uit betaling van ritten die wij rijden voor zorginstellingen, dorpsdagvoorziening en individuele ritten. Ook ontvangen wij een subsidie van de Provincie Limburg.

Uitgaven:
De gelden worden grotendeels uitgegeven aan kosten voor het vervoer (o.a. leasekosten en brandstof) Daarnaast voor kosten voor de organisatie zoals beheer website, administratie, automatisering,

Beheer vermogen:
Na afloop van de subsidieperiode wordt een eventueel positief saldo ingezet voor vervanging van de auto.

 

ACTIVITEITENPLAN

Onze activiteiten richten zich op:

Onze activiteiten richten zich op het vervoeren van inwoners van Baarlo en Maasbree die minder mobiel zijn. De ritten worden uitsluitend uitgevoerd door vrijwilligers.
De ritten hebben altijd een sociaal maatschappelijk doel in en vanuit de kerndorpen Baarlo Maasbree. Hierbij wordt voorrang gegeven aan inwoners die minder mobiel en zelfredzaam zijn. De vaste ritten van reizigers naar zorginstellingen hebben voorrang op ad hoc ingeplande ritten.
De bus rijdt op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur. Ritten dienen één dag van te voren aangevraagd te worden. Van de reizigers wordt verwacht, dat zij zelfstandig in en uit de bus kunnen stappen. Vast ingeplande ritten, zoals de ritten naar de dorpsdagvoorziening en zorgboerderijen, gaan altijd voor en zijn uitgangspunt bij de verdere invulling van de dagschema’s. Losse ritten kunnen ingepland worden, mits daar ruimte voor is. Bij aanvragen, waarin niet is voorzien, is de coördinator degene, die ad-hoc beslissingen mag nemen, om deze later te bespreken met de andere coördinatoren. Vervoer is bestemd voor inwoners van Baarlo en Maasbree.

Omschrijving doelgebied (kernen, buurten en/of wijken binnen het doelgebied):

Het doelgebied zijn de kerndorpen Baarlo en Maasbree en verder andere bestemmingen in de gemeente Peel en Maas of directe omgeving, zoals het centrum van Helden en Panningen, de voedselbank enz.
Indien er behoefte aan is op verzoek aansluiting bieden op openbaar vervoer.

Puntbestemmingen buiten het doelgebied.

Puntbestemming zijn:
- Ziekenhuis Viecuri, Tegelseweg 210 in Venlo
- NS Station Venlo / Blerick
- NS Station Horst-Sevenum
- Zorginstelling De Munt Tegelen